Statut

Statut Stowarzyszenia

Zawojskiego Stowarzyszenie Przedsiębiorców

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1.

 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi „Zawojskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców” zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz.U.

  z 2001 r. Nr 79, póz. 855) oraz niniejszego statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków

  i uchwał Zarządu Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 4. Stowarzyszenie jest samorządnym, niezależnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.
 5. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą uregulowaną w odrębnych przepisach prawa, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 7. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem Członków Stowarzyszenia.

 

§ 2.

 1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Zawoja.

 

§ 3.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych organizacji o tych samych lub podobnych celach działalności, jak również prowadzić z nimi współpracę.
 2. Stowarzyszenie może tworzyć z własnej inicjatywy fundacje i spółki prawa handlowego

  w celu realizacji własnych celów.

Rozdział II

Cele stowarzyszenia i formy ich realizacji

§ 4.

Celem stowarzyszenia jest w szczególności:

 1. Integracja środowiska przedsiębiorców
 2. Działania mające promować walory turystyczne miejscowości.
 3. Ścisła współpraca z władzami Gminy Zawoja na rzecz tworzenia optymalnych warunków rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej.
 4. Reprezentowanie interesów przedsiębiorców z terenu Gminy Zawoja w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami.
 5. Współpraca ze środowiskami biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.
 6. Wymiana doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 7. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 9. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 10. Wspieranie nauki, edukacji na terenie Gminy Zawoja
 11. Ochrona dóbr kultury i tradycji.
 12. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

 

§ 5.

Głównymi formami realizacji celów stowarzyszenia są:

 1. Promocja lokalnej wytwórczości na targach, spotkaniach promocyjnych, w kraju i za granicą.
 2. Promocja turystycznych walorów Gminy Zawoja na targach, konferencjach, spotkaniach promocyjnych, festiwalach, w kraju i za granicą
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie marketingu, podatków, finansów
 4. Wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 5. Organizowanie i finansowanie seminariów, konferencji, szkoleń, targów i wystaw oraz spotkań.
 6. Pośredniczenie w kontaktach biznesowych w Polsce i za granicą.
 7. Współpraca ze środowiskami biznesowymi.
 8. Prowadzenie działalności gospodarczej.
 9. Pomoc w korzystaniu z programów finansowych z funduszy Uni Europejskiej, strukturalnych i bankowych.
 10. Świadczenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.

 

 

Rozdział III

§ 6.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
  1. Założycieli
  2. Zwyczajnych
  3. Wspierających
  4. Honorowych
 2. Członkami stowarzyszenia mogą być przedsiębiorcy.

§ 7.

 1. Członkiem  założycielem jest  osoba  fizyczna  będąca   sygnatariuszem   aktu  powołania stowarzyszenia.
 2. Członkami zwyczajnymi  są osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych- popierające cele stowarzyszenia.

§ 8.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei stowarzyszenia.

 

Nabywanie i utrata członkostwa.

§9.

 1. Nabycie praw członka zwyczajnego następuje w drodze uchwały zarządu stowarzyszenia. zwykłą wielkością głosów, na pisemny wniosek zainteresowanej osoby.
 2. Członków wspierających przyjmuje się w drodze uchwały zarządu, zwykłą większością głosów.
 3. Członek wspierający, będący osobą prawną działa w stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 4. Nadanie   godności   członka   honorowego   następuje   na   podstawie   uchwały   Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

§10.

 1. Członkostwo ustaje na skutek:
 2. wystąpienia- dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie  Zarządowi,   po   uprzednim   uregulowaniu   składek   członkowskich   i   innych zobowiązań
 3. wykluczenia w przypadkach:

-   nieusprawiedliwionego  zalegania  z  opłatą  składek członkowskich  lub

innych zobowiązań przez okres dłuższy niż 12 miesięcy

-  działania na szkodę stowarzyszenia

-  łamania statutu i nieprzestrzeganie uchwał władz stowarzyszenia

 1. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osobę prawną
 2. Wykluczenie wymaga każdorazowo uchwały Zarządu.
 3. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o wykluczeniu, podając przyczyny, wskazując na prawo wniesienia odwołania od uchwały do Walnego Zebrania lub do Sądu Powszechnego w terminie 7 dni od daty doręczenia stosowniej uchwały.
 4. Ustanie członkostwa powoduje utratę wszelkich praw do działalności w Stowarzyszeniu a także do jego majątku.

 

Prawa i obowiązki

§ 11.

Członek założyciel i członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 2. Udziału we wszystkich imprezach, zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia dotyczących celów i funkcji Stowarzyszenia .
 4. Korzystania z urządzeń, materiałów, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd
 5. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały zarządu o wykluczeniu.

 

§ 12.

Członek założyciel i członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
 4. Terminowego opłacania składek i innych świadczeń z tytułu przynależności do Stowarzyszenia.

 

§ 13.

 1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa i obowiązki takie same jak członkowie zwyczajni, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
 2. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru i uzupełnienia oraz ich

Kompetencje

Władze Stowarzyszenia

§ 14.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

 

Tryb wyboru i uzupełniania władz

 § 15.

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa dwa lata.
 2. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy  plus jeden wszystkich członków.
 3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

§ 16.

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez organ uprawniony do wyboru.
 2. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć  1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
 3. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy a skład ilościowy organu jest wystarczający do działania – zgodnie z niniejszym statutem.

 

Walne Zebranie Członków

§ 17

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

§ 18.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym- członkowie

zwyczajni a z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 

§ 19.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje każdego roku Zarząd.
 3. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków z podaniem projektu porządku obrad, terminu

  i miejsca zebrania powinno być wysłane listem poleconym lub przekazane telefonicznie lub pocztą elektroniczną nie później niż 14 dni przed terminem Zebrania.

 4. Do ważności uchwał zebrania wymagana jest obecność co najmniej połowy członków.
 5. W razie niestawienia się w wyznaczonym czasie wymaganej liczby członków przewodniczący obradom wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków pół godziny później. Uchwały tego zebrania bez względu na liczbę obecnych są ważne.

§ 20.

 1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 2. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący, wybrany większością głosów.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 21.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w następujących przypadkach:
  1. o ile uzna to za konieczne,
  2. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych,

   z podaniem powodu i przedmiotu obrad,

  3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia
 2. uchwalenie regulaminu władz Stowarzyszenia
 3. określenie zasad wyboru i ilości osób wchodzących w skład Zarządu
 4. wybór i odwołanie Zarządu
 5. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej
 6. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał zarządu
 7. podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka w przypadku określonym w § 10 ust. 3,
 8. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego
 9. zatwierdzanie sprawozdań finansowych władz Stowarzyszenia
 10. uchwalanie budżetu na rok obrachunkowy
 11. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg, zwolnień od tych składek i świadczeń
 12. udzielanie pełnomocnictw Zarządowi w sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych i pożyczek
 13. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem nieruchomym Stowarzyszenia
 14. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
 15. podejmowanie  uchwał  o przystąpieniu do  innych  krajowych  i międzynarodowych stowarzyszeń
 16. podejmowanie uchwał o powołaniu innych osób prawnych do realizacji celów statutowych
 17. powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw
 18. ustanawianie odznak, insygniów, tytułów i odznaczeń oraz zasad ich nadawania
 19. zalecanie Komisji Rewizyjnej kontroli problemowych w zakresie innym niż określone przez statut
 20. uchwalanie zmian statutu i podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 

Zarząd

§ 23.

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz
 2. Zarząd składa się z:
  1. prezesa
  2. wiceprezesa
  3. skarbnika
  4. sekretarza
  5. 1-3 członków
 3. Zarząd wybiera z pośród siebie Prezesa, V-ce Prezesa, Skarbnika i Sekretarza
 4. Zasady działania zarządu określa regulamin uchwalany przez Walne Zebranie
 5. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 6. Prezes kieruje pracami Zarządu
 7. Wyboru prezesa dokonuje się w pierwszej kolejności
 8. Wniosek o odwołanie członków zarządu musi być zgłoszony i podpisany, przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
 9. Uchwała o odwołaniu członków Zarządu zapada większością 2/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 10. Wniosek o odwołanie prezesa jest równoznaczny z wnioskiem o odwołanie całego Zarządu.
 11. Odwołanie prezesa jest skuteczne, jeżeli na tym samym zebraniu zostanie powołany jego następca.

§ 24.

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub za jego zgodą wiceprezes.
 2. Uchwały zarządu zapadają większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków zarządu.
 3. W razie równości głosów decydujący głos przysługuje prezesowi.

§ 25.

Obowiązkiem zarządu jest prowadzenie spraw Stowarzyszenia oraz zarządzanie jego

majątkiem z należytą starannością, wymaganą w obrocie gospodarczym i finansowym, przy

ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał

powziętych przez władze Stowarzyszenia.

 1. Prezes kieruje pracami Zarządu.
 2. Wyboru prezesa dokonuje się w pierwszej kolejności.

§ 26.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Realizacja celów i misji Stowarzyszenia zgodnie ze statutowym sposobem ich realizacji.
 3. Realizacja uchwał Walnego Zebrania w sprawie rozporządzania majątkiem nieruchomym Stowarzyszenia.
 4. Wybór   delegatów    reprezentujących    Stowarzyszenie   w   innych    stowarzyszeniach, fundacjach i spółkach.
 5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz w ustalonym trybie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także ustalanie terminu i miejsca ich odbycia.
 6. Przyjmowanie nowych członków na zasadach określonych w § 9.
 7. Wykluczanie członków na podstawie § 10 statutu.
 8. Przygotowywanie projektów regulaminów funkcjonowania zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
 10. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o wysokości składki rocznej.
 11. Powoływania zespołów roboczych i komisji do określonych zadań.
 12. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie członkostwa honorowego.
 13. Udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia i załatwiania określonych spraw.

§ 27.

   Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych

Stowarzyszenia, podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu oraz reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest Prezes  lub Wiceprezes łącznie z jednym z członków

zarządu.

§ 28.

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych wyłącznie spośród członków przez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 4. Członkowie komisji rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu

zatrudnienia;

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy

umyślnej

c) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji Członka Komisji

Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w

wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca

2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami

prawnymi

 

§ 29.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia
 2. kontrola stanu majątkowego Stowarzyszenia
 3. opiniowanie sprawozdania finansowego przed corocznym Walnym Zebraniem Członków
 4. występowania z wnioskami do zarządu w sprawach będących przedmiotem kontroli
 5. przygotowywanie projektu regulaminu pracy komisji Walnemu Zebraniu Członków

 

§.30.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne

Zebranie Członków.

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§ 31.

 1. Majątek Związku stanowią:
  1. fundusze
  2. ruchomości
  3. nieruchomości
 2. Majątek Stowarzyszenia może być wykorzystywany wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Źródłami powstawania majątku są:
  1. składki członkowskie i inne świadczenia
  2. darowizny, spadki i zapisy
  3. dochody z majątku Stowarzyszenia
  4. dotacje
  5. dochody z działalności gospodarczej
  6. odsetki bankowe od sum pieniężnych zgromadzonych na rachunku Stowarzyszenia

 

§ 32.

 1. Wysokość składki członkowskiej ustalana jest raz w roku przez Walne Zebranie Członków.
 2. Terminy płatności składek członkowskich ustala się na dzień 01 czerwca i 31 grudnia danego roku.
 3. Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie na jego rachunku bankowym.

 

§ 33.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

 

§ 34.

1   Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku ruchomego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

2   Zabrania się:

a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej ”osobami bliskimi”

b)  przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie na preferencyjnych warunkach,

c)  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3, ust. 3

d)  zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdziały VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35.

 1. Zmiany w Statucie wymagają podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Projekt zmian w statucie powinien być dostarczony członkom najpóźniej na 21 dni przed datą Walnego Zebrania Członków.

 

§ 36.

 1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji.
 3. Pozostały po potrąceniu zobowiązań i kosztów majątek należy przekazać na cel charytatywny.

 

§ 37.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy

Prawo o stowarzyszeniach.